11 Octombrie 2022
Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova”
Anunț repetat de angajare specialist în aspecte sociale

Concurs de angajare a unui Specialist în aspecte sociale

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii, în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează un Specialist în aspecte sociale responsabil de evaluarea și monitorizarea impactului social, a riscurilor, oportunităților și promovarea aspectelor de sustenabilitate socială în cadrul Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”. În același timp, Specialistul va fi responsabil pentru gestionarea impactului social la nivel de Proiect, pentru a aborda problemele de sustenabilitate și salvgardare socială.

Proiectul este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate de autoritățile publice centrale, cât și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută, urmare a vechimii construcțiilor cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor.

Durata de implementare a Proiectului este de 4 ani (2022 – 2025).

Responsabilități specifice funcției:

 • Gestionarea aspectelor sociale din cadrul Proiectului în conformitate cu standardele Finanțatorilor (ESP2019 BERD), legile și reglementările naționale în vigoare;
 • Colaborare cu echipa de Proiect în revizuirea/actualizarea și aprobarea documentelor Proiectului - aferente aspectelor sociale pentru a asigura respectarea politicilor de salvgardare ale Finanțatorilor;
 • Efectuarea unei analize ample a cadrului național legislativ, de reglementare și administrativ cu privire la aspectele sociale, inclusiv implicarea părților interesate, cu accent pe cerințele care se vor aplica la implementarea Proiectului;
 • Colaborare cu echipa de asistență tehnică (AT) selectată pentru consultanță și suport la implementarea Proiectului;
 • Colaborare cu echipa de supraveghere tehnică angajată în cadrul Proiectului;
 • Colaborare cu Administrația Publică Centrală și Locală (APC/APL), stabilirea unor relații eficiente de colaborare cu autoritățile centrale și locale și alte instituții relevante pentru a asigura respectarea executării cerințelor Finanțatorilor, a normelor și standardelor naționale;
 • Colaborarea cu echipele de implementare ale beneficiarilor, contractorilor, consultanților pentru a asigura că activitățile acestora, aferente aspectelor sociale ale Proiectului – la toate etapele de implementare, sunt în concordanță cu termenii contractuali și cerințele Finanțatorilor;
 • Revizuirea Planurilor de Management Social și de Mediu elaborate de către Contractori (inclusiv a Procedurii de Gestionare a Muncii);
 • Monitorizarea implementării Planului de Management Social și de Mediu, Planului de Implicare a Părților Interesate și elaborarea rapoartelor periodice către Finanțatori;
 • Elaborarea rapoartelor anuale privind aspectele sociale în conformitate cu cerințele și formatul Finanțatorilor;
 • Acordarea suportului necesar Specialistului Monitorizare, Evaluare și Raportare în elaborarea rapoartelor trimestriale și anuale, în particular la capitolul aspectelor sociale;
 • Elaborarea capitolului cu privire la aspectele sociale pentru documentele de licitație și Cererile de Ofertă (CdO);
 • Acordarea suportului necesar în evaluarea ofertelor de licitație, în particular în ceea ce privește aspectele sociale;
 • Participarea în cadrul Misiunilor de lucru ale Finanțatorilor, acordarea suportului necesar în organizarea ședințelor, discuțiilor și deplasărilor, la necesitate;
 • Desfășurarea vizitelor regulate la obiecte, împreună cu alți Specialiști UIP de profil;
 • Elaborarea și difuzarea materialelor informaționale aferente aspectelor sociale pe durata implementării Proiectului;
 • Structurarea și arhivarea documentației aferente aspectelor sociale din cadrul Proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hîrtie), în conformitate cu cerințele Finanțatorilor și Guvernului Republicii Moldova și a regulamentului intern UCIPE.

Specialistul în aspecte sociale, care va fi responsabil pentru activitățile menționate mai sus, va întruni următoarele calificări:

 • Studii universitare în domeniul social sau alt domeniu relevant (științe sociale, sociologie, economie, sau alte domenii conexe);
 • Experiență profesională relevantă de cel puțin 5 ani în realizarea/monitorizarea evaluării impactului social, atenuarea/gestionarea impactului social, comunicare și experiență în domeniul aspectelor sociale, în particular, aspecte de salvgardare socială;
 • Cunoașterea reglementărilor/politicilor Instituțiilor Financiare Internaționale (BERD/BEI/BM) cu privire la riscurile sociale, evaluarea și gestionarea impactului, ar constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației naționale în domeniul politicilor sociale;
 • Experiență practică în monitorizarea implementării Planului de Management Social și de Mediu, Planului Acțiunilor de Mediu și Sociale, Planului de Implicare a Părților Interesate, Procedurii de Gestionare a Muncii, Mecanismului de Soluționare a Reclamațiilor etc.;
 • Cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Abilități de lucru la calculator, cunoașterea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc) și Internet;
 • Disponibilitatea de a participa în deplasări de monitorizare.

Se oferă un pachet salarial atractiv.

Termenul limită de depunere a CV-urilor și Scrisorilor de intenție este 01 noiembrie 2022, ora 17:00, la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md.

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor de calificare înaintate.