Despre noi

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), este o instituție publică, non-profit, creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000.

Scopul activității UCIPE este de a asigura implementarea eficientă a proiectelor în domeniul energeticii prin administrarea, monitorizarea și coordonarea acestora în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare.

Pe parcursul activității sale UCIPE a implementat proiecte de importanță strategică pentru Republica Moldova, cum ar fi: Proiectul energetic, Proiectul energetic II (componentele electrică și termică), ”Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova”, ”Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E”, Programul pentru sporirea capacității Ministerului Economiei al RM în domeniul eficienței energetice și resurselor regenerabile în sectorul energetic, Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova.

În prezent, UCIPE implementează proiecte ce țin de îmbunătățirea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și interconectarea sistemului electroenergetic din Republica Moldova cu sistemul electroenergetic din România.

UCIPE își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, Regulamentul UCIPE, directivele și standardele Băncii Mondiale și ale altor organizații internaționale.