18 Aprilie 2022
Comunicat de presă

Licitația privind modernizarea generării la centrala electrică cu termoficare Sursa-1

Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energetic (UCIPE) dezminte informațiile apărute în spațiul public privind anumite încălcări în desfășurarea procedurii de licitație pentru modernizarea generării la centrala electrică cu termoficare (CET) Sursa-1 din Chișinău, care include reconstrucția Unității 2 și reparația capitală a Unității 3.

Licitația a fost inițiată în cadrul celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială, și a fost desfășurată conform Regulamentului Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii FPI din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018.

Mai mult, acest pachet de achiziție este supus revizuirii și aprobării Băncii Mondiale înainte de inițierea oricărei etape în desfășurarea procedurii de achiziție.

Menționăm că UCIPE este o instituție publică creată prin Hotărârea Guvernului nr. 1276/2000 în scopul implementării eficiente a proiectelor în domeniul energeticii în conformitate cu prevederile Acordurilor legale dintre Guvernul Republicii Moldova și instituțiile financiare internaționale. De asemenea, UCIPE asigură implementarea proiectelor prin respectarea cerințelor donatorilor în ceea ce ține de aspecte ale achizițiilor, gestionarea financiară, aspecte de mediu și sociale ș.a.. UCIPE are experiență de mai mult de 20 ani în implementarea proiectelor finanțate de Instituții Financiare Internaționale.

În contextul celor menționate mai sus, prezentăm în Anexă la acest comunicat informații detaliate și complete privind pregătirea PIESACET-2, inițierea și desfășurarea achizițiilor în cadrul acestui Proiect. 

Contacte:
UCIPE
E-mail: mepiu@mepiu.md
Telefon: +373 22 49 67 90
Str. Alecu Russo, bloc A1, oficiul nr.163,
MD-2068, Chișinău, Republica Moldova
www.mepiu.md

Anexă: Procedura de licitație în detalii privind modernizarea generării la CET Sursa-1

În perioada anilor 2015-2020, UCIPE a implementat cu succes Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-1). 

Rezultatele PIESACET-1: 
⦁    Trei stații principale de pompare (SP) modernizate pentru a reduce consumul de energie electrică și pentru a asigura o funcționare eficientă și fiabilă a Termoelectrica S.A. Investiția a dus la scăderea consumului de energie electrică pentru pomparea agentului termic cu aproximativ 45%.
⦁    14,4 km de rețele termice prioritare (circa 7,2 km de conducte duble) înlocuite în cadrul Proiectului. 
⦁    306 Puncte Termice Individuale (PTI) (și a rețele asociate) instalate în clădiri rezidențiale și 181 PTI (și rețele asociate) instalate în clădiri publice, administrative și sociale.
⦁    46 de instituții publice s-au reconectat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) și au beneficiat de 115 PTI (inclusiv rețele asociate). 
⦁    Instalarea a 4 pompe, 4 motoare, 6 convertizoare de frecvență și 6 seturi de echipamente electrice moderne instalate la sursele de producere. 
⦁    O nouă Stație de pompare construită și o conductă de interconectare între circuitele CET Sursa-1 și CET Sursa-2 instalată - pentru a eficientiza funcționarea Termoelectrica și pentru a optimiza furnizarea de căldură în rețeaua de transport.

Toți indicatorii setați încă de la etapa de pregătire a Proiectului pentru monitorizarea și implementarea PIESACET-1 au fost îndepliniți.

Cel de-al Doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică

Urmare implementării PIESACET-1 s-a relevat necesitatea de investiții semnificative în infrastructura de producere, care se apropie de sfârșitul duratei vieții sale operaționale, fapt ce reprezintă un risc pentru stabilitatea furnizării de energie termică în mun. Chișinău și, prin urmare, pentru asigurarea calității optime a condițiilor de trai pentru locuitorii capitalei și stabilitatea activității instituțiilor publice și agenților economici conectați la SACET, și un risc pentru producerea energiei electrice autohtone. În acest scop, în 2018, Banca Mondială a lansat un studiu privind optimizarea sistemului centralizat de încălzire din Chișinău. Obiectivul studiului a fost de a ajuta Termoelectrica S.A. și Guvernul Republicii Moldova să identifice modelul energetic optim pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung al sistemului centralizat de termoficare din Chișinău și un plan de investiții de sprijin, pentru a îmbunătăți în continuare eficiența operațională și viabilitatea financiară a Termoelectrica S.A..

Urmare rezultatelor și recomandărilor studiului de sistem menționat, în 2020, Banca Mondială a oferit un alt împrumut, în valoare de 92 mil. Euro, pentru implementarea celui de-al Doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2). 

Acordul de Împrumut a fost semnat la data de 30 septembrie 2020 și a intrat în vigoare la data de 29 martie 2021. 

PIESACET-2 va finanța următoarele investiții:

Componenta 1. Optimizarea generării energiei termice și electrice:  

1.1.    Modernizarea Generării la CET Sursa-1 (Pachetul de achiziție B1.1.), prin: 
(i)    Reconstrucția Unității nr. 2, care va include, printre altele: i) reconstrucția echipamentelor de înaltă presiune ale turbinei cu abur; ii) retehnologizarea echipamentelor de joasă presiune; iii) diagnosticarea generatorului electric; iv) retehnologizarea și modernizarea modulului de control al vibrațiilor; v) înlocuirea echipamentelor turbinei; vi) înlocuirea arzătoarelor la cazanul termic și a altor echipamente pentru a spori eficiența cazanului; și vii) instalarea modulului de control automatizat pentru reglarea capacității și arderii; și
(ii)   Reparația capitală a turbinei și înlocuirea suprafeței de încălzire a cazanului la Unitatea 3, printre altele: reparația capitală a echipamentelor de înaltă presiune ale turbinei și înlocuirea economizorului cazanului de abur.

1.2.    Majorarea cogenerării eficiente (Pachetul de achiziție B1.2.) prin:
(i)    Instalarea unor unități modulare eficiente de cogenerare  (motoare pe gaze) la CT Vest și CET Sursa-3.
(ii)    Instalarea transformatoarelor electrice și a instalațiilor de distribuție, precum și orice alte echipamente pentru conectarea la rețeaua urbană de la CT Vest la CET Sursa-3.
(iii)    Supravegherea tehnică și suport pentru evaluarea ofertelor.
1.3.    Dezvoltarea și instalarea unui sistem informațional de management pentru Termoelectrica.
1.4.    Dezvoltarea și instalarea unui Sistem de Simulare Hidraulică.

Componenta 2. Investiții în Eficiența Energetică:

i.    Instalarea punctelor termice individuale și a rețelelor termice aferente în clădirile rezidențiale și publice selectate; 
ii.    Reconstrucția sistemelor interne de distribuție a energiei termice și apei calde menajere în clădirile selectate prin trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală pentru a permite controlul consumului de căldură la nivel de apartament.
iii.    Reabilitarea termică a unor clădiri rezidențiale selectate cu sisteme de distribuție orizontală.

În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut și Acordului de Implementare pentru PIESACET-02 din 02 martie 2021, UCIPE are responsabilități fiduciare aferente implementării Proiectului, precum ar fi managementul financiar, achiziții, debursări, managementul aspectelor sociale și de mediu, monitorizare, evaluare și raportare.

Procedurile de achiziție în cadrul PIESACET-2, au demarat cu pachetul de achiziție B1.1 “Modernizarea Generării la CET Sursa 1 prin reconstrucția Unității 2 și reparația capitală la Unitatea 3 (Instalații - Proiectare, furnizare și instalare), în conformitate cu Planul de Achiziție al Proiectului, aprobat de Banca Mondială și publicat pe pagina web a acesteia.

Documentația de Achiziție/Caietul de Sarcini

Licitația publică internațională pentru pachetul de achiziții RFB nr. 9134-MD B1.1, inclusiv pregătirea Documentului de Achiziție/Caietul de Sarcini, are la bază Regulamentul privind Achizițiile al Băncii Mondiale pentru debitorii FPI din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018. https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework 

În conformitate cu Acordul de Implementare rolul și responsabilitățile entităților de implementare sunt clar delimitate. Prin urmare, întocmirea specificațiilor tehnice pentru pachetele de achiziție din cadrul PIESACET-2 este responsabilitatea Beneficiarului, iar UCIPE este responsabilă de a pregăti Documentul de Achiziție în baza specificațiilor elaborate de Beneficiar și aprobate de către Banca Mondială. Documentația de achiziție în întregime este revizuită și aprobată de Banca Mondială. De asemenea, pachetele majore de achiziții sunt examinate și monitorizate ex-ante de către Banca Mondială la toate etapele de implementare.

Pentru întocmirea documentației de achiziție se utilizează Documentul Standard de Achiziție al Băncii Mondiale, publicat pe pagina web a acesteia. Astfel, toți ofertanții potențiali sunt tratați în mod egal și dispun de oportunități egale. Întreg procesul de achiziții este transparent, fără ambiguități. 

Cerințele tehnice, criteriile de eligibilitate și criteriile de evaluare pentru această licitație au fost elaborate reieșind din tipul, volumul și complexitatea lucrărilor necesare și oferă posibilitatea tuturor ofertanților eligibili cu experiența și capacitatea necesară să participe la licitație. Această licitație este internațională competitivă, în acest mod nu se acordă nici o preferință potențialilor ofertanți locali. 

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind Caietul de Sarcini, care ar include doar GOST, privind termenul scurt de realizare a contractului și experiență similară menționăm următoarele: 

În Caietul de Sarcini se menționează unele standarde GOST cu referire la echipamentul/instalațiile deja existente, pentru care sunt necesare reparații și reconstrucție, care au fost inițial proiectate și construite în perioada sovietică în baza acelor standarde GOST. Dar totodată în Caietul de Sarcini este explicit indicată posibilitatea utilizării standardelor echivalente. Astfel, ofertanții puteau propune materiale / echipamente conform unor standarde echivalente sau standarde Europene, care să asigure caracteristicile necesare.  De asemenea, se prevede că Contractorul trebuie să propună și să folosească tehnologii și soluții moderne pentru reconstrucția/reparația capitală a turbinelor, cazanelor, generatoarelor și altor echipamente. 

Termenul de realizare a lucrărilor a fost stabilit reieșind din necesitatea neîntârziată a lucrărilor de reconstrucție și reparație capitală, în vederea asigurării funcționării Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) la parametri optimi conform cererii prognozate de energie termică, luând în considerare că CET-Sursa 1 asigură circa 80% din energia termică livrată consumatorilor prin SACET și este principala sursă de producere a energiei electrice de pe malul drept al râului Nistru, iar întârzierea lucrărilor de modernizare ar afecta stabilitatea livrării energie termice consumatorilor și securitatea energetică. Astfel, implementarea eventualului contract conform Documentul de Licitație urma să fie îndeplinit în 17 luni din data intrării în vigoare a contractului.

Cerințele privind experiența similara stabilite în Caietul de Sarcini sunt conform cerințelor standard ale Băncii Mondiale, ca ofertantul să prezinte experiență de executare cu succes, în calitate de membru de consorțiu sau contractor sau subcontractor, a cel puțin un contract de complexitate și valoare similară. Ulterior, în procesul licitației, la solicitarea potențialilor ofertanți, în urma coordonării cu Banca Mondială, s-au făcut modificări în Caietul de Sarcini care ofereau posibilitate potențialilor ofertanți de a prezenta experiența similara din 2 sau 3 contracte executate cu succes, care cumulativ ar îndeplini cerințele privind experiența similară.

Banca Mondială a aprobat Documentul de Achiziție/Caietul de Sarcini la data de 25 mai 2021.

Procedura de achiziție

Publicarea anunțului specific de participare pentru acest pachet a avut loc pe 31 mai 2021, online - pe United Nations Development Business (UNDB), pe paginile web UCIPE și Termoelectrica S.A., dar și în presa locală “Logos Press” ediția din 04 iunie 2021. 

Drept urmare, Documentul de Achiziție a fost procurat de către 11 companii din Republica Moldova, România, Slovacia, Irlanda, Ucraina, China, Marea Britanie. De menționat, chiar daca se procură Documentul de Achiziție, potențialii ofertanți nu sunt înregistrați pentru a depune oferte, doar se colectează datele de contact pentru a fi informați în cazul unor eventuale modificări, clarificări la Documentul de Achiziție (după caz). Pe parcursul perioadei de pregătire a ofertelor, potențialii ofertanți au adresat mai multe solicitări de clarificări la cerințele Documentului de Achiziție privind aspecte economice, juridice, financiare și tehnice, la care s-au dat răspuns în termeni proximi.

Urmare solicitărilor companiilor, precum și pentru a răspunde în mod corespunzător solicitărilor de clarificări și contestații, termenul de depunere a ofertelor a fost extins de 3 ori.

La data de 28 septembrie 2021 a avut loc ședința publică de deschidere a ofertelor. 

La data limită de depunere a ofertelor, o singură companie și-a depus oferta, și anume – Consorțiul dintre SRL ”Horus” (Republica Moldova) și JSC ”Power Machines” (Federația Rusă). Prețul oferit la deschidere a fost în sumă de 13.270.000,37 Euro.

Oferta depusă a fost evaluată, în conformitate cu prevederile Criteriilor de Evaluare și Calificare expres prevăzute în Documentația de Achiziție, care stă la baza desfășurării licitației în cauză, dar și în conformitate cu Regulamentul privind Achizițiile al Băncii Mondiale (2018). 

Adițional, menționăm, că în conformitate cu condițiile de eligibilitate ale Băncii Mondiale, la licitațiile finanțate de către Banca Mondială este permisă participarea companiilor din orice țară cu condiția întrunirii condițiilor de eligibilitate (paragraful 3.21. din Regulamentul privind achizițiile și Instrucțiuni pentru Ofertanți, p. 4 din Documentația de Achiziție). Astfel, limitarea participării unei companii la o licitație finanțată de către Banca Mondială din motivul înregistrării sau activității acesteia într-o anumită țară este, apriori, contrar prevederilor Regulamentului Băncii Mondiale privind Achizițiile, dar și a principiilor de bună desfășurare a achizițiilor publice.

Totodată, prevederile Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile stabilesc expres situațiile în care o companie sau persoană privată dintr-o anumită țară pot fi excluse dintr-un proces de achiziție publică și declarate drept ineligibile (paragraful 3.23 din Regulamentul privind achizițiile). Astfel, excluderea poate avea loc doar i) ca urmare a interzicerii de către țara Împrumutatului a unor relații comerciale cu o anumită țară, cu condiția că Banca constată că această excludere nu afectează existența unei competiții efective în cadrul procesului de achiziție; [...] ii) când țara Împrumutatului interzice efectuarea plăților către o anumită companie sau persoană fizică ca urmare a respectării unei decizii a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite, luate în conformitate cu Capitolul VII al Cartei Națiunilor Unite. 

Drept urmare, Banca Mondială are propria listă a companiilor și persoanelor fizice care sunt excluse din lista participanților la licitațiile finanțate de către aceasta. Lista poate fi vizualizată prin accesarea link-ului http://www.worldbank.org/debarr

Consorțiul care a depus oferta a fost verificat conform cerințelor menționate mai sus și acesta nu poate fi declarat neeligibil, conform cerințelor și criteriilor Băncii Mondiale.

Urmare aprobării Băncii Mondiale la Raportul de Evaluare a ofertei, s-au desfășurat ședințele de clarificare a contractului cu Consorțiul menționat mai sus, în perioada 22 martie – 05 aprilie 2022. Conform procedurilor, la data de 08 aprilie 2022 a fost semnat contractul pentru reconstrucția Unității 2 și reparația capitală a Unității 3, CET Sursa-1. 

Urmare demersului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la data de 12 aprilie 2022, UCIPE a înaintat către Banca Mondială solicitarea de rezoluțiune a contractului semnat. Conform regulamentului Băncii, acțiunile ulterioare pot fi întreprinse doar după recepționarea poziției/aprobării Băncii Mondiale la solicitarea remisă. Actual nu avem poziția oficială a Băncii Mondiale privind ulterioarele acțiuni în implementarea acestei activități.