Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (Proiectul SACET) realizat cu susținerea financiară a Băncii Mondiale (împrumut de 40,5 milioane Dolari SUA), a intrat în vigoare la data de 14 august 2015 și are obiectivul de a contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și viabilității financiare a companiei Termoelectrica SA și îmbunătățirea calității și fiabilității serviciilor de alimentare cu energie termică prestate populației în municipiul Chișinău.Acordul de Finanțare nr. 8451-MD pentru implementarea Proiectului a fost semnat la data de 15 aprilie 2015.
Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică

Beneficiarii Proiectului SACET sunt:

  • Populația Chișinăului, la general, prin: (i) Creșterea eficienței sectorului de termoficare, și (ii) Sporirea fiabilității serviciilor de termoficare.
  • Părțile implicate în sectorul de termoficare centralizată din RM, inclusiv Termoelectrica SA, la fel Moldovagaz SA și Chișinău-Gaz SA, în rezultatul sporirii eficienței operaționale și îmbunătățirii guvernanței corporative a Termoelectrica SA.

Proiectul se compune din trei Părți: Investiții în Sistemul Centralizat de Alimentare cu Energie Termică, Suport pentru Raționalizarea Operațiunilor, Managementul Proiectului și Asistență Tehnică, și include următoarele activități:

Componenta investițională:

  • Construcția unei Stații de Pompare (cu 3 pompe și 3 motoare, capacitatea totală de 4200 m3/h la înălțimea de pompare de 85 m) și a unei rețele termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2 (circa 350 m DN700) - pentru asigurarea continuității serviciilor de alimentare cu energie termică în zona alimentată anterior de CET-1 și sporirea eficienții și fiabilității SACET;
  • Modernizarea a trei Stații de Pompare principale din SACET (SP-8, SP-12, SP-13), inclusiv înlocuirea pompelor, motoarelor, instalarea convertizoarelor de frecvență și a echipamentului aferent (capacitatea totală a SP nr. 8 este de 8250 m3/h la înălțimea de pompare de 70 m, SP nr. 12 - 6000 m3/h la înălțimea de pompare de 60 m, și SP nr.13 - 8250 m3/h la înălțimea de pompare de 50 m. Total pompe - 9) - pentru a reduce consumul de energie electrică și a asigura o funcționare eficientă și sigură a SACET;
  • Reabilitarea unor segmente prioritare de rețele termice magistrale din SACET (circa 7200 m rețele de termoficare cu DN 150-900) - pentru a asigura servicii calitative și eficiente de alimentare cu energie termică și a reduce pierderile de căldură pe rețea;
  • Reconectarea instituțiilor publice la SACET Chișinău, inclusiv instalarea Punctelor Termice Individuale (PTI) și reconstrucția rețelelor termice aferente (circa 126 PTI/44 instituții publice) și instalarea PTI moderne, complet automatizate cu reconstrucția rețelelor termice aferente în clădiri rezidențiale (circa 340 PTI) - pentru asigurarea unor servicii mai eficiente și sigure de încălzire și alimentare cu apă caldă către consumatori;
  • Îmbunătățirea tehnologică a sistemelor de pompare la sursele de termoficare (CET-1 și CT-Vest) cu instalarea convertizoarelor de frecvență (4 pompe, 4 motoare, 6 convertizoare de frecvență și 6 seturi de echipament electric performant) - pentru a reduce consumul de energie electrică și a asigura o funcționare eficientă și sigură a SACET.

Componenta de consultanță:

  • Audit de Mediu pentru CET-1 (Revizuirea situației existente a teritoriului CET-1 și colectarea informației inițiale privind situația mediului; Analiza politicilor, cadrului legal și administrativ cu privire la auditul de mediu, scoaterea din exploatare și activități de remediere; Evaluarea poluării teritoriului; Propunerea strategiilor alternative de scoatere din exploatare; Analiza impactului asupra mediului și a riscurilor strategiilor de scoatere din exploatare a centralei, elaborarea planurilor de acțiuni de remediere; Estimarea Costurilor și Prezentarea raportului cu consultările aferente);
  • Elaborarea Planului de Atenuare a Impactului Social (PAIS) pentru Termoelectrica SA/Instruire în cadrul Programului de reducere a personalului (prin (i) finanțarea plăților compensatorii pentru personalul Termoelectrica SA selectat în conformitate cu termenii și condițiile din PAIS, în conformitate cu legile și reglementările Împrumutatului; (ii) desfășurarea activităților de formare pentru a asista personalul selectat în conformitate cu termenii și condițiile PAIS, în vederea identificării unor noi locuri de muncă; și (iii) elaborarea și implementarea mecanismelor de soluționare a reclamațiilor);
  • Elaborarea Strategiei Corporative de Comunicare pentru Termoelectrica S.A. și implementarea Campaniei Publice de Informare (Un efort de dezvoltare a cadrului de bază pentru activitățile de comunicare ale companiei Termoelectrica SA și inițierea acestor activități prin elaborarea strategiei de comunicare și implementarea campaniei publice de informare cu scopul de a informa și a spori nivelul de conștientizare a publicului larg cu privire la beneficiile îmbunătățirilor de eficiență energetică și operării eficiente a SACET-ului din Chișinău).

Data preconizată de finalizare a Proiectului SACET este 30 iunie 2020.